Grupa ORLEN wspiera tworzenie dolin wodorowych

Na południu Polski powstała Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa, która pozwoli wykorzystać potencjał tych regionów w zakresie nowoczesnych technologii produkcji i dystrybucji wodoru. Jej założycielami zostali reprezentanci świata biznesu, nauki i samorządów, w tym osoby związane z rozwojem technologii wodorowych, również w ORLEN Południe. Spółka z Grupy ORLEN jako pierwsza w Polsce rozpoczęła w swoim zakładzie w Trzebini produkcję paliwa wodorowego i jest zainteresowana zaangażowaniem się w działalność nowo powstałej doliny wodorowej. Wcześniej list intencyjny w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej podpisał PKN ORLEN.

– Jesteśmy jednym z trzech największych producentów wodoru w Europie i podejmujemy działania, które jeszcze bardziej wzmocnią naszą pozycję na międzynarodowym rynku. Priorytetem jest rozwijanie innowacyjnych technologii produkcji zielonego wodoru z odnawialnych źródeł energii. Dlatego angażujemy się w tworzenie dolin wodorowych. Realizacja strategicznych projektów inwestycyjnych opartych o wodór, przy ścisłym współdziałaniu otoczenia biznesowego i naukowego, skutecznie przybliży nas do celu – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa będzie koncentrować się na wspieraniu rozwoju technologii wodorowej. Jej członkowie zadeklarowali ścisłą współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego gospodarki wodorowej w regionie Śląska i Małopolski. W szczególności dotyczy to produkcji wodoru w procesie elektrolizy, z wykorzystaniem energii produkowanej z OZE, jak również opartej na biometanie w procesie reformingu oraz wychwytu dwutlenku węgla.

– Produkcja wodoru w jakości pozwalającej na wykorzystanie go jako paliwa w transporcie to jeden z priorytetów ORLEN Południe w nadchodzących latach. W ten sposób wpisujemy się w realizację strategii ORLEN2030, która zakłada neutralność emisyjną koncernu do 2050 roku. Aktywny udział w działalności doliny wodorowej, która łączy biznes ze światem nauki, pozwoliłby nam jeszcze skuteczniej rozwijać jedną z najbardziej perspektywicznych dla nas ścieżek rozwoju, czyli produkcję paliwa wodorowego – mówi Marcin Rej, Prezes Zarządu ORLEN Południe.

Powstanie Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej jest realizacją Polskiej Strategii Wodorowej. Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy w Polsce powstanie co najmniej pięć dolin wodorowych, w których rozwijane będą technologie oparte na tym paliwie. Każda z dolin stanie się centrum badań, rozwoju, doskonalenia i edukacji w zakresie wdrażania wodoru w gospodarce.

W październiku ub.r. PKN ORLEN podpisał list intencyjny, wspólnie z 24 innymi podmiotami, w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Produkowany w niej wodór będzie wykorzystywany m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie. Koncern jako lider tego projektu jest odpowiedzialny m.in. za określenie celów doliny i przygotowanie strategii jej działania.

W listopadzie ubiegłego roku ORLEN Południe uruchomił w Trzebini pierwszy polski hub wodorowy. Roczna produkcja wodoru w trzebińskiej rafinerii wyniesie 16 mln Nm3, z czego aż 75% będzie przeznaczone do produkcji zielonego glikolu, a pozostałe 25%, po doczyszczeniu, jako paliwo wodorowe. Moce produkcyjne hubu wyniosą 350 ton rocznie czystego wodoru jakości automotive. Paliwo z Trzebini docelowo będzie zasilać flotę komunikacji miejskiej w Krakowie i aglomeracji śląskiej. W przyszłości ORLEN Południe będzie dysponować także mobilną stacją tankowania paliwa wodorowego.